Vinisva - Verbeelding van de Gezond-Verstand-Burger

Author: Hans Geurts

Hans is oprichter en hoofdredacteur van Vinisva, op Facebook en Twitter actief als Gezond-Verstand-Burger (volg @vinisva) en publicist van boeken en artikelen. Zie Contact voor meer info.


Voorwoord

We schrijven 31 oktober 1517. Maarten Luther spijkert een document aan de deur van de kerk van Wittenberg, waarin de wantoestanden in de katholieke Kerk aan de kaak worden gesteld. Het ging daarbij vooral om de handel in aflaten, een concept waardoor men vergiffenis van zonden kon afkopen van de paus. Luther vond het niet rechtvaardig dat mensen met geld geen boetedoening hoefden te doen. Het was de start van de reformatie en tekent het ontstaan van het protestantisme.

Dat het document aan de kerkdeur werd genageld wordt sterk betwijfeld, maar feit is dat eind 2017 de publicatie van Luthers 95 stellingen precies 500 jaar oud is. Een mooie aanleiding voor een moderne update …

Centennial denken ...

De komende decennia dient een reusachtige transitie plaats te vinden, naar een open wereld op humanistische grondslag. Er zullen meerdere generaties nodig zijn voor de voltooiing. Laten we er naar streven om over pakweg 50-80 jaar klaar te zijn voor een lange toekomst. Dat zou dan weer ongeveer samenvallen met 500 jaar na de start van de Gouden Eeuw in Nederland …

Burgers pikken het steeds minder of al niet meer. Inmiddels vallen talloze vernieuwende, over het algemeen vrij eenvoudige initiatieven toe te juichen, waarin economie wordt verbonden met de rest van de wereld, waarin de financiële paragraaf als laatste wordt geschreven. In mindere mate door vooruitstrevende landen, maar vooral door gezond-verstand-burgers wereldwijd.

Beschaving is gestoeld op welvaart én welzijn. Dat laatste is in de afgelopen decennia ernstig in het gedrang gekomen. Economie, geld en macht is waar het allemaal om draait. Armoede en inkomensongelijkheid dienen de wereld uit geholpen te worden. Er is genoeg van alles, voor iedereen. Een rechtvaardige verdeling van geld en middelen is op zijn plaats. Aurora, mijn idee van een nieuwe, verlichte wereld is nog ver weg, maar niet onhaalbaar. 

 

De maatschappij van de toekomst is gebouwd op een holistisch fundament van allerlei gesteente. Voor dit manifest heb ik ze zo gecatalogiseerd:

Voortschrijdend inzicht en bereidheid tot bijstelling van mening en motivatie zijn essentieel en een lange adem zal nodig zijn. Mijn variatie op Maarten Luthers manifest wordt gepresenteerd onder de zichzelf verklarende titel 'De Vinisva Doctrine'. Het manifest is voorlopig nog wel even onderhanden.

 

Vanzelfsprekend is een substantieel deel van de stellingen gericht op de korte en middellange termijn. De wereld over 50-100 jaar, met name als ook al een aantal stappen zijn gezet, is hier en nu niet in te schatten.

De termen 'gezond-verstand-burger' en Vinisva werden door mij in de zomer van 2015 geïntroduceerd. De naam Vinisva staat voor een rekensom, waarbij 'de bundeling van alle individuele verbeeldingen leidt tot één collectieve verbeelding van alle mensen tezamen'. Uitleg en meer informatie is te vinden op de Vinisva website. Vinisva is ook te vinden op en te volgen via social media, zoals Facebook en Twitter. Onder de naam @vinisva worden berichten geplaatst met betrekking tot ontwikkelingen in maatschappij, politiek, economie en media.

De teerling is wat mij betreft geworpen. Persoonlijk zal ik trachten dit manifest t.z.t. zowel letterlijk als figuurlijk aan diverse deuren te nagelen. Of de Vinisva doctrine uiteindelijk wel of niet enige maatschappelijke en/of politieke impact gaat hebben is mede aan u en de komende generaties. Mobiliseer uzelf en uw kinderen, en zo mogelijk alvast klein- en achterkleinkinderen.

Aurora! Samen op weg naar de Derde Verlichting.

Hans Geurts
16 april 2016

 

Historie Dossiers

(c) 2015-2016 Vinisva / Hans Geurts
Voor alle teksten op deze website en alle aangeboden downloads geldt het volgende:
Alle rechten zijn voorbehouden en gedeponeerd. De inhoud mag zonder voorafgaande toestemming van de schrijver NIET worden gekopieerd of gebruikt.