Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Blogjournaal

Indachtig Maarten Luthers 95 Stellingen en een magnifiek lollig Omroep Maxim interview probeer ik de oorspronkelijke gedachten, die ik met achtergrondinformatie aangevuld en verzameld in mijn inmiddels lijvig boekwerkje De Derde Verlichting, steeds maar weer op allerlei manieren in te dikken. Zo ontstond het idee van de versie De Derde Verlichting - In Stappen, een puntsgewijze samenvatting van het hoofdwerk. Bij deze wil ik weer een stapje verder gaan in het streven naar bondigheid en de essentie tot maximaal twee A4-tjes terugbrengen.

De Derde Verlichting - Big Points
 1. De evolutie beslaat miljarden jaren, waarvan de laatste 70 duizend homo sapiens zich heeft ontwikkeld tot wat we nu zijn. Echter, zeer versneld, en wel in een periode van de komende tientallen jaren, zal de mens moeten besluiten welke kant het uitgaat. Worden we slaaf van de technologie of sterven zelfs uit of blijven we aan het roer staan? Nú moeten plannen worden gemaakt voor überhaupt een toekomst voor latere generaties.

 2. Waar individuele vrijheid intact blijft en zelfs wordt verhoogd, wordt de vrijheid van bedrijven sterk naar beneden bijgesteld. Economie en bedrijvigheid staan ten dienste van de burger en de maatschappij en niet andersom.

 3. Een Humanistisch Grondvest wordt het fundament en leidmotief bij de herbouw van de maatschappij.

 4. Meer collectieve verbeelding, verantwoordelijkheidsbesef, bewustwording van de eigen rol ten opzichte van medemens en maatschappij.

 5. Trefwoorden in economie: duurzaamheid, deeleconomie, kleinschaligheid.

 6. De overheid voert een vergaande secularisering door in het publieke domein (met name politiek en onderwijs), vergezeld van een bijbehorende financieringsstop aan confessionele partijen.

 7. Visie en lange termijn denken worden verplicht en ingebed in overheid en publieke taken.
 8. Het kapitalisme is waarschijnlijk de enige economische optie, maar neoliberale uitwassen dienen zo snel mogelijk te worden uitgebannen. De quartaire sector wordt vrij gemaakt van marktwerking en de overige sectoren leveren de financiële schragen onder de nieuwe maatschappij.

 9. Waar robotisering maximaal wordt doorgevoerd in de eerste drie sectoren, wordt en blijft de quartaire sector zo veel mogelijk voorbehouden aan menselijke input.

 10. Een onvoorwaardelijk basisinkomen wordt ingevoerd en komt o.a. in plaats van minimumloon, uitkeringen, toeslagen, AOW, pensioen en ontwikkelingshulp. De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van deze vuistregel: hoe lager de kosten, hoe lager het OBi.
 11. Er wordt toegewerkt naar een optimale geluksbeleving, met meer aandacht voor welzijn in plaats van welvaart.

 12. Enkele zeer aannemelijke gevolgen van OBi: een verhoogde nivellering (kloof arm-rijk wordt kleiner) en gelijkwaardigheid in allerlei dimensies (vrouw-man, arbeid-geen werk, etc.) neemt toe, minder criminaliteit.

 13. Het ontduiken, ontwijken en niet (willen) betalen van belasting leidt onvermijdelijk tot ontwrichting en verschraling van het publieke domein. Belasting betalen is gewoon okay en nodig. Er wordt gestreefd naar een fatsoenlijk en zo mogelijk wereldwijd en uniform belastingregime.

 14. Alle vormen van (loon)belasting op menselijke arbeid en premieheffingen verdwijnen in zijn geheel.

 15. Bedrijven betalen meer belasting, zoals onder andere Belasting Onttrokken Waarde, resultaatbelasting en ontwikkelingsbelasting.

 16. Bezit en vermogen wordt zwaarder belast (o.a. vermogens- en erfbelasting).

 17. Er wordt een nationale depositobank opgericht en commerciële banken moeten zich opsplitsen in twee delen: nuts en commercieel.

 18. Aandelenhandel wordt aan banden gelegd (o.a. Tobintax). Dividend dient centraal te staan, niet de handel in aandelen zelf.

 19. Er komt een grote nationalisatieronde, waarbij bronnen en infrastructuur (terug) in publiek bezit worden gebracht.

 20. Er wordt door de overheid een compleet nieuwe ICT infrastructuur met informatie-uitwisseling en democratische processen opgezet en beheerd, waarbij elk huishouden  wordt aangesloten.

 21. Elke burger heeft recht op gratis zorg, gratis onderwijs, gratis openbaar vervoer en gratis informatie.

 22. Links Nederland dient zich te heroriënteren en opnieuw uit te vinden. De arbeider bestaat al lang niet meer en verheffing van die niet-bestaande groep is verdoemde Don Quichotte actie. Links moet in gezamenlijkheid kiezen en gaan voor een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Wahlprogramm: Grüne fordern Grundeinkommen für alle

http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5280618/Gruene-fordern-Grundeinkommen-fuer-alle

Er valt dus wat te stemmen in Duitsland, Zover zijn we hier in ons kikkerlandje nog niet. Meeste politieke groeperingen gaan niet verder dan experimenteren.

 

In deze uitzending van Planet E (Duitstalig) wordt de insectensterfte in het algemeen en de bijensterfte in het bijzonder behandeld. Zoals al vaker wordt aangekondigd: het ziet er bar slecht uit voor ons. Los van de vaststelling dat insecten ook nog eens een hele belangrijke voedselbron voor sapiens zouden moeten zijn/worden hebben we ze ook nodig voor een natuurlijke bestuiving van gewassen.

In de Chinese provincie Sichuan is het doemscenario al werkelijkheid en zijn inmiddels 'menselijke bijen' aan het werk. Zij kruipen in en door de bomen en bestuiven handmatig alle bloesems. Is dat het gewenste toekomstbeeld?

Volgens recent onderzoek is 75% van de Duitse bevolking vóór invoering van het basisinkomen

Die repräsentative Umfrage wurde im Februar 2017 mit 1.064 Teilnehmern im Auftrag von Shoop.de vom Online-Marktforschungsinstitut promio.net mit Sitz in Bonn durchgeführt. Die repräsentative Umfrage wurde im Februar 2017 mit 1.064 Teilnehmern durchgeführt

Volgens een ander onderzoek uit mei 2017 zou tweederde van Europa vóór een basisinkomen stemmen.

Das legt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Dalia Research nahe, über die „Spiegel Online“ berichtet. Die Meinungsforscher haben Bürger in allen 28 EU-Mitgliedsländern befragt und ermittelten: 64 Prozent der Befragten würden sicher oder wahrscheinlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen stimmen, 24 Prozent würden sicher oder wahrscheinlich dagegen sein und zwölf Prozent würden gar nicht wählen gehen.

In mijn boek De Derde Verlichting komt een zogenaamde OBi-Unie ter sprake. De bedoeling is om uiteindelijk een nieuw samenwerkingsverband op poten te zetten, waarin landen die een gezamenlijk reglement naleven omtrent invoering en beheer van een politiek-economisch systeem op basis van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Persoonlijk tracht ik de ontwikkelingen te volgen in de landen, die ik daarbij voor ogen heb. Voor gemak en overeenkomstigheid wil ik beginnen bij de buren: Duitsland en België. Vanuit België verneem ik nog niet zoveel van de tam-tam, maar in Duitsland is het 'Grundeinkommen' een stevig aandachtspunt in media en politiek. Met de Duitse verkiezingen voor de deur heeft een groot aantal politieke partijen aldaar het basisinkomen op de agenda gezet. De een wat prominenter dan de ander, maar een kniesoor die daarover begint. In Nederland zijn we nog ver van verwijderd van die politieke aandacht!

Ook internationale ontwikkelingen met betrekking tot OBi volgen? Lees en abonneer je op de Daily Basic Income Paper.

Het OBi-discours, ofwel de discussie over wel en niet een (onvoorwaardelijk) basisinkomen, is nogal theoretisch van aard. Voor-tegen en welles-nietes spelletjes worden uitgevoerd door uiteenlopende personen en instituties. Voor zover ik het kan overzien betreft het in veruit de meeste gevallen mensen met een redelijk tot goed, maar in elk geval een jaarlijks inkomen. In dit artikel zal ik u míjn persoonlijke situatie toelichten, zodat u weet in welk deel van het spectrum ik sta binnen het OBi-discours.

Centraal staat de vraag: "Wat zou een onvoorwaardelijk basisinkomen voor mij persoonlijk betekenen?"

De status quo. Ik besteed wekelijks meer dan 50-60 uren aan muzikale activiteiten (met name Gashunters en Twoomusic) en het neerschrijven van allerhande breinkronkels, sinds 2015 specifiek over De Derde Verlichting en het basisinkomen. Het speelt zich allemaal af op enkele vierkante meters, bij mij thuis op zolder. Pauzes gun ik me nauwelijks, mijn partner maant tot meer rustmomenten en dwingt me om een beetje tijdig aan de avonddis te zitten. Kortom, ik ben waarschijnlijk drukker dan in menig fulltime job in ICT, marketing of management, de vakgebieden waarin ik vroeger werkzaam ben geweest. Ik weet waar ik het over heb, want ik heb een behoorlijk intensief arbeidzaam verleden van tientallen jaren in loondienst én in zelfstandigheid achter me liggen.

Laat ik vervolgens even 2 stellingen met betrekking tot een basisinkomen eruit pikken:

 1. De voorstellen in mijn boek voor een OBi per persoon variëren van 900 tot 1500 Euro per maand, afhankelijk van te maken keuzes. Mijn jaarinkomen zou daarmee dus tussen de 10.800 en 18.000 Euro liggen.
   
 2. Tegenstanders van OBi hameren (naast de altijd en eeuwige onbetaalbaarheid) op een negatieve grondhouding van mensen. Bij een OBi zouden ze ineens aartslui worden, niet meer willen werken en hun leven op de bank en voor TV doorbrengen. 

Ik neem voor het gemak de onzinnigheid van stelling 2 heel serieus, hoewel ik me echt afvraag hoe groot de afkeer van werk NU dan wel niet moet zijn ....

Volgens Marcus Aurelius is verlies niets dan verandering. Na behoorlijke toppen te hebben gescheerd zit ik nu een aantal treetjes lager, zowel financieel als in netwerk. Het is niet anders en ik voel me er over het algemeen ook helemaal niet beroerd bij. Integendeel zelfs, ik voel me vooral bevrijd en hoewel ik altijd al als non-conformist wordt gezien sta ik nu nog veel meer open voor verandering.

Verre van lui heb ik in mijn hele leven van alles gedaan en geprobeerd, zowel zakelijk als privé. Tot op zeer behoorlijke hoogte en daarvoor ben ik destijds ook ruim beloond. Mijn zakelijke ambities zijn jaren geleden echter tot een nulpunt gezakt na tientallen afwijzingen op sollicitaties. Om geen verkeerd zelfbeeld te krijgen ben ik gestopt om me als sadomasochist in ongewenste bochten te wringen. Vanaf 45-50 jaar ben je afgeschreven, daar komt het op neer. Punt, uit, amen. Naast schandalig is het ook erg nadelig voor de BV Nederland. Bedenk maar eens hoeveel collectieve kennis en ervaring verloren is gegaan door ronduit idiote bedrijfsvoering. Ik weet wat ik kan en wat ik waard ben, ik ben trots op o.a. mijn talenten en vaardigheden. Uiteindelijk heb ik besloten dat niemand behalve ikzelf zal profiteren van wat ik te bieden heb. Eigen schuld dikke bult, van beide kanten, zullen we maar zeggen. Sinds enige jaren vul ik mijn leven volledig op met muziek en schrijven, twee dingen die ik in ieder geval heel graag doe. Het leidde tot een solide psychologisch fundament om een om diverse andere redenen nog immer trubbelig leven te leven zonder in diepe dalen te geraken. Tot zover even mijn auto-psychoanalyse.

Sinds 2010 heb ik géén noemenswaardig inkomen en jaarlijks krijg ik iets terug van de inkomstenbelasting. Van de inkomsten van mijn partner komen we de jaren tot nu toe door. Als samenlevende kom ik voor een uitkering niet in aanmerking. Met vaste maandlasten (o.a. huurpenningen, zorgpremies en energiekosten) die inmiddels zo'n 70% van ons netto-inkomen bedragen is het onnodig te vragen hoe sober wij momenteel leven. Kijkend naar de babyboom-generatie (zeg maar 65 plus), die maar nét voor mij zit, kom ik er erg bekaaid van af. Van VUT of pre-pensioen kon ik alleen maar dromen. Als zelfstandige sinds 1995 ken ik ook maar al te goed de problematiek van vele ZZP-ers in de huidige tijd. Koppel het feit dat je nooit voor enige uitkering in aanmerking komt aan alle onzekerheden en onbetaalbare verzekeringen en je hebt een vat met 1 miljoen lontjes voor de komende jaren. Zijnde van 1956 worden mij inmiddels zelfs 2 jaren AOW (totaal zo'n 25.000 Euro netto) door de neus geboord. Zoals ik ook in mijn boek betoog had meer visie in de jaren '80 kunnen leiden tot een meer geleidelijke overgang. Ik kan er niet meer van maken: de beslissers van toen, zijnde de huidige babyboomers, hebben blijkbaar goed voor zichzelf gezorgd en lieten verder Gods water maar over Gods akkers lopen. Met de kennis van nu kom ik vanaf mijn 67e in aanmerking voor een AOW-uitkering. Vanaf mijn 65e mag ik gelukkig wel rekenen op een aanvullend pensioen van redelijk niveau, dat ik in betere tijden bij een prima werkgever heb opgebouwd. En tot zover mijn financiële plaatje.

Zoals wellicht bekend ben ik fervent tegenstander van OBi-experimenten. De doelstellingen zijn gewoon nooit zuiver - meestal als moderne variant op en ordinaire vervanger van een uitkering gepresenteerd (hoezo oude of nieuwe wijn of zakken?) wordt het onlosmakelijk aan OBI verbonden bijvoeglijk naamwoord 'onvoorwaardelijk' stelselmatig uitgegumd en gaat het om kleine testpopulaties - en redeneren niet vanuit een nieuw totaalperspectief op de samenleving. Er is maar één voorstel dat ik volledig kan ondersteunen - en echt niet omdat ik er zelf voor in aanmerking kom :) - en dat is het idee van Annemarie van Gaal, dat uitgaat van afschaffing van ouderdomsuitkeringen als AOW en pensioen en vervanging door een basisinkomen voor 60 plussers. Enne, dit is dus niet gepresenteerd als experiment, maar als een zeer directe uitdaging voor de non-visionaire overheid van de afgelopen tijd.

Het is niet de oplossing voor alle problemen, maar een basisinkomen brengt enorme rust en stabiliteit in ieders leven. Let wel, ik heb het hier niet eens over daklozen of psychologische probleemgevallen na ingrijpende verstoringen als scheiding of ontslag! En bedenk eens wat voor positieve bij-effecten het sorteert, zoals vermindering van criminaliteit en halvering van de zorgdruk! Mensen begrijpen volgens mij maar half hoe 'niet-moeten' het leven vele malen leefbaarder maakt zonder te vervallen in ledigheid of asociaal gedrag.

Als de tijd het toe laat en als praktisch vervolg op mijn huidige activiteiten komen er wellicht ook weer nieuwe uitdagingen op me af. Nee, een hangmat heb ik niet eens.

Dit onderwerp is een dossier waard ... Genetische manipulatie (GM) houdt menigeen bezig, hoewel de meerderheid zich waarschijnlijk niet erg druk maakt. Maar dat geldt helaas voor de meeste issues, dus dat is geen criterium om er geen aandacht aan te besteden. Voor mezelf zou het echt teveel hooi op mijn vork betekenen, maar als iemand het GM-dossier zou willen openen en beheren? Middels dit artikel geef ik u een voorzet.

Wat zegt het bedrijf op Monsanto - Myths and facts over zichzelf? In de Drie dingen die iedereen moet weten over Monsanto brochure van de onderneming zelf wordt een poging gedaan alle kritiek en twijfel weg te nemen. Waarom maakt men zich buiten de sector dan zo druk over GM en bedrijven als Monsanto? Even wat verzameld werk op een rij, beginnend bij enkele tegenstanders:

Bron: Millions Against Monsanto

URGENT CALL TO ACTION: Stop the DARK Act!

The Organic Consumers Association is asking our supporters to organize rallies at the district offices of Congress members, asking lawmakers to reject the DARK Act (HR 1599), a bill that would strip states of the right to pass GMO labeling laws.

What is the DARK Act?

In February 2015, Rep. Mike Pompeo (R-Kan.) reintroduced HR 1599, a bill intended to strip states of their right to pass GMO labeling laws. The bill is officially called the “Safe and Accurate Food Labeling Act.” But we call it the Deny Americans the Right to Know (DARK) Act because it would stop GMO labeling laws in their tracks.

Bron: Union of concerned scientists

Eight Ways Monsanto Fails at Sustainable Agriculture ...


Bron: Gentech

In 1972 lukte het wetenschappers voor het eerst om een stukje DNA van het ene organisme in te brengen in een ander organisme. In DNA liggen de erfelijke eigenschappen vast, hoewel er steeds meer beperkingen en uitzonderingen op deze regel blijken te zijn (zie de pagina Wetenschap). De techniek van het overbrengen van DNA van het ene naar het andere organisme kreeg de naam recombinant DNA (rDNA) en wordt meestal genetische manipulatie of genetische modificatie (GM) genoemd, of ook wel kortweg gentechnologie. Een organisme dat met deze rDNA-techniek wordt gemaakt heet een genetisch gemanipuleerd of gemodificeerd organisme (GGO). Bij zo’n GGO worden via genetische manipulatie in een laboratorium meestal de natuurlijke grenzen tussen soorten doorkruist (resulterend in een 'transgeen organisme'), hoewel ook binnen één soort wel eens genetische manipulatie gebruikt wordt ('cisgeen organisme'). In beide gevallen ontstaat een plant, dier of bacterie die/dat in de natuur niet zou kunnen voorkomen, bijvoorbeeld een tomaat met het gen van een vis of een aardappel met genen in een onnatuurlijke rangschikking. Het genetisch manipuleren heeft vanaf het eerste begin veel discussie opgeroepen.

OMSTREDEN

Het meest bekend (en omstreden) is genetische manipulatie van voedsel- en landbouwgewassen, zoals maïs, katoen en soja. Met name in Europa, maar in toenemende mate ook in Afrika, Azië, Latijns- en Midden-Amerika wordt genetische manipulatie van voedsel en landbouwgewassen fel bestreden door milieuverenigingen, ontwikkelingsorganisaties, vakbonden , boerenbonden en consumentenorganisaties. Aan de andere kant kennen veel (met name Westerse) overheden een grote waarde toe aan het ontwikkelen van gentechnologie en hebben er hooggespannen verwachtingen van. Vaak valt te horen dat “gentechnologie de motor van de (kennis)economie van de 21e eeuw wordt”. Om die reden is en wordt er heel veel geld in onderzoek gestoken.

Beweerde voordelen:

 • Gentechnologie maakt het mogelijk om heel gericht één gen met een nuttige eigenschap in te brengen in een plant.
 • Gentechnologie versnelt de veredeling aanzienlijk.
 • Genetische manipulatie is niets nieuws: ook in de klassieke veredeling veranderen we het DNA van planten al duizenden jaren.
 • Transgene gewassen maken een vermindering van pesticidengebruik mogelijk.
 • Gentechlandbouw leidt tot besparingen op brandstofgebruik en vermindert erosie omdat er minder geploegd hoeft te worden door gebruik van herbicideresistente gewassen.
 • Met gentech-gewassen worden hogere opbrengsten gerealiseerd. Dit is met name nodig gezien de toenemende wereldbevolking en de afnemende hoeveelheid landbouwgrond.
 • Gentechnologie kan een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van het hongerprobleem in de wereld.
 • Met gentechnologie kunnen in de toekomst mogelijkerwijs zoutresistente en droogteresistente gewassen worden gemaakt.
 • Met gentechnologie kunnen er meer voedzame gewassen worden ontwikkeld (bijvoorbeeld rijst met vitamine A oftewel gouden rijst).
 • Er is geen bewijs dat gentechgewassen onveilig zijn. In Amerika eet men al jarenlang ggo's en er is nog niemand ooit ziek van geworden.
 • Gentechgewassen kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering, doordat ze de kooldioxide-uitstoot verlagen.

Beweerde nadelen:

 • De techniek is helemaal niet zo precies. Het ingebrachte genconstruct komt op een willekeurige plek in het plantgenoom terecht en verstoort daar de samenhang. Daardoor treden onverwacht bij-effecten op.
 • De meeste gentechgewassen zijn tot nu toe herbicide-resistent. Deze resistentie leidt binnen enkele jaren juist tot een toename in plaats van een afname van pesticidengebruik.
 • Er is geen sprake van hogere opbrengsten als er een objectieve vergelijking wordt gemaakt met gentechvrije gewassen. Onderzoek laat zien dat de oogst dan vaak een paar procent lager is.
 • Honger is een verdelingsprobleem, geen productieprobleem.
 • Droogteresistentie en zoutresistentie komen van nature voor in allerlei planten. Daar is geen gentechnologie voor nodig.
 • Een gevarieerd dieet is van veel groter belang dan rijst met toegevoegde vitamine.
 • Door gentechgewassen ontstaan 'superonkruiden' en de gentechgewassen worden soms zelf een onkruid. Dit vormt een bedreiging voor het milieu, omdat meer en zwaardere bestrijdingsmiddelen moeten worden gebruikt tegen dit superonkruid.
 • Gentechnologen kijken niet naar de oorzaken van de problemen maar zijn meestal bezig met symptoombestrijding.
 • Er is geen bewijs dat ggo's veilig zijn voor de gezondheid: de effecten van consumptie zijn nog nooit afdoende onderzocht, zeker niet bij mensen. Ook in Amerika, waar mensen het eten, wordt niet onderzocht of ze er ziek van worden.
 • De langetermijn-gevolgen van ggo’s voor het milieu en de biodiversiteit zijn grotendeels onbekend. En wat wel bekend is belooft niet veel goeds.
 • Gentechlandbouw bedreigt de biologische en traditionele landbouw omdat gentechgewassen biologische en traditionele gewassen kunnen verdringen.
 • Er is geen consumentenvraag naar genetisch gemanipuleerd voedsel, katoen of brandstoffen.
 • In ontwikkelingslanden, maar ook in westerse landen, verkrijgen multinationale ondernemingen een te grote machtspositie en wordt de autonome voedselproductie van streken en landen in gevaar gebracht. Dit gebeurt door het verbieden van het gebruik van geoogst zaad met patenten en de bedreiging van de traditionele agrobiodiversiteit. Gentechnologie brengt de voedselproductie in handen van grote ondernemingen.

Bron: Voedingscentrum

Veiligheid

Voedingsmiddelen die met genetisch gemodificeerde organismen gemaakt zijn en in Nederland worden verkocht, zijn veilig verklaard door de  Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). 

Bij de beoordeling let de EFSA op veiligheid en gezondheid. Het gentech-product moet minstens even gezond en veilig zijn als het originele product. Dit houdt in dat er geen schadelijke stoffen in mogen zitten. Bovendien mag het niet vaker een allergische reactie oproepen dan vergelijkbare producten.

Biologisch

Biologische producten zijn niet genetisch gemodificeerd. Het kunstmatig inbrengen van soortvreemde genen past niet bij het natuurlijke karakter van de biologische landbouw. Ook niet als er door gentechnologie minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. In de biologische landbouw vindt wel verandering van genen plaats, maar dan door het kruisen van planten met verschillende gewenste eigenschappen. 


Bron: NRC dossier Genetische manipulatie (2001)

Over de veiligheid van genetische manipulatie voor mens, dier en milieu, en over de ethiek van genetische manipulatie lopen de meningen uiteen. Volgens sommigen biedt de nieuwe techniek mogelijkheden om het wereldvoedselprobleem aan te pakken, levert het lekkerder en beter voedsel op, en biedt het mogelijkheden om in de toekomst nu nog ongeneeslijke ziekten te bestrijden. Volgens anderen is genetische manipulatie een ontoelaatbaar ingrijpen in de natuur, dat veiligheidsrisico's met zich meebrengt waarvan de consument onvoldoende op de hoogte wordt gesteld.

 

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media actief als GezondVerstandBurger (@vinisva). Zie Contact voor meer info.


Van het net geplukt ...

Historie Blog