Vinisva - Huis van de Gezond-Verstand-Burger

Blogjournaal

Indachtig Maarten Luthers 95 Stellingen en een magnifiek lollig Omroep Maxim interview probeer ik de oorspronkelijke gedachten, die ik met achtergrondinformatie aangevuld en verzameld in mijn inmiddels lijvig boekwerkje De Derde Verlichting, steeds maar weer op allerlei manieren in te dikken. Zo ontstond het idee van de versie De Derde Verlichting - In Stappen, een puntsgewijze samenvatting van het hoofdwerk. Bij deze wil ik weer een stapje verder gaan in het streven naar bondigheid en de essentie tot maximaal twee A4-tjes terugbrengen.

De Derde Verlichting - Big Points
 1. De evolutie beslaat miljarden jaren, waarvan de laatste 70 duizend homo sapiens zich heeft ontwikkeld tot wat we nu zijn. Echter, zeer versneld, en wel in een periode van de komende tientallen jaren, zal de mens moeten besluiten welke kant het uitgaat. Worden we slaaf van de technologie of sterven zelfs uit of blijven we aan het roer staan? Nú moeten plannen worden gemaakt voor überhaupt een toekomst voor latere generaties.

 2. Waar individuele vrijheid intact blijft en zelfs wordt verhoogd, wordt de vrijheid van bedrijven sterk naar beneden bijgesteld. Economie en bedrijvigheid staan ten dienste van de burger en de maatschappij en niet andersom.

 3. Een Humanistisch Grondvest wordt het fundament en leidmotief bij de herbouw van de maatschappij.

 4. Meer collectieve verbeelding, verantwoordelijkheidsbesef, bewustwording van de eigen rol ten opzichte van medemens en maatschappij.

 5. Trefwoorden in economie: duurzaamheid, deeleconomie, kleinschaligheid.

 6. De overheid voert een vergaande secularisering door in het publieke domein (met name politiek en onderwijs), vergezeld van een bijbehorende financieringsstop aan confessionele partijen.

 7. Visie en lange termijn denken worden verplicht en ingebed in overheid en publieke taken.
 8. Het kapitalisme is waarschijnlijk de enige economische optie, maar neoliberale uitwassen dienen zo snel mogelijk te worden uitgebannen. De quartaire sector wordt vrij gemaakt van marktwerking en de overige sectoren leveren de financiële schragen onder de nieuwe maatschappij.

 9. Waar robotisering maximaal wordt doorgevoerd in de eerste drie sectoren, wordt en blijft de quartaire sector zo veel mogelijk voorbehouden aan menselijke input.

 10. Een onvoorwaardelijk basisinkomen wordt ingevoerd en komt o.a. in plaats van minimumloon, uitkeringen, toeslagen, AOW, pensioen en ontwikkelingshulp. De hoogte wordt vastgesteld aan de hand van deze vuistregel: hoe lager de kosten, hoe lager het OBi.
 11. Er wordt toegewerkt naar een optimale geluksbeleving, met meer aandacht voor welzijn in plaats van welvaart.

 12. Enkele zeer aannemelijke gevolgen van OBi: een verhoogde nivellering (kloof arm-rijk wordt kleiner) en gelijkwaardigheid in allerlei dimensies (vrouw-man, arbeid-geen werk, etc.) neemt toe, minder criminaliteit.

 13. Het ontduiken, ontwijken en niet (willen) betalen van belasting leidt onvermijdelijk tot ontwrichting en verschraling van het publieke domein. Belasting betalen is gewoon okay en nodig. Er wordt gestreefd naar een fatsoenlijk en zo mogelijk wereldwijd en uniform belastingregime.

 14. Alle vormen van (loon)belasting op menselijke arbeid en premieheffingen verdwijnen in zijn geheel.

 15. Bedrijven betalen meer belasting, zoals onder andere Belasting Onttrokken Waarde, resultaatbelasting en ontwikkelingsbelasting.

 16. Bezit en vermogen wordt zwaarder belast (o.a. vermogens- en erfbelasting).

 17. Er wordt een nationale depositobank opgericht en commerciële banken moeten zich opsplitsen in twee delen: nuts en commercieel.

 18. Aandelenhandel wordt aan banden gelegd (o.a. Tobintax). Dividend dient centraal te staan, niet de handel in aandelen zelf.

 19. Er komt een grote nationalisatieronde, waarbij bronnen en infrastructuur (terug) in publiek bezit worden gebracht.

 20. Er wordt door de overheid een compleet nieuwe ICT infrastructuur met informatie-uitwisseling en democratische processen opgezet en beheerd, waarbij elk huishouden  wordt aangesloten.

 21. Elke burger heeft recht op gratis zorg, gratis onderwijs, gratis openbaar vervoer en gratis informatie.

 22. Links Nederland dient zich te heroriënteren en opnieuw uit te vinden. De arbeider bestaat al lang niet meer en verheffing van die niet-bestaande groep is verdoemde Don Quichotte actie. Links moet in gezamenlijkheid kiezen en gaan voor een onvoorwaardelijk basisinkomen.

In mijn boek De Derde Verlichting komt een zogenaamde OBi-Unie ter sprake. De bedoeling is om uiteindelijk een nieuw samenwerkingsverband op poten te zetten, waarin landen die een gezamenlijk reglement naleven omtrent invoering en beheer van een politiek-economisch systeem op basis van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Persoonlijk tracht ik de ontwikkelingen te volgen in de landen, die ik daarbij voor ogen heb. Voor gemak en overeenkomstigheid wil ik beginnen bij de buren: Duitsland en België. Vanuit België verneem ik nog niet zoveel van de tam-tam, maar in Duitsland is het 'Grundeinkommen' een stevig aandachtspunt in media en politiek. Met de Duitse verkiezingen voor de deur heeft een groot aantal politieke partijen aldaar het basisinkomen op de agenda gezet. De een wat prominenter dan de ander, maar een kniesoor die daarover begint. In Nederland zijn we nog ver van verwijderd van die politieke aandacht!

Ook internationale ontwikkelingen met betrekking tot OBi volgen? Lees en abonneer je op de Daily Basic Income Paper.

In deze uitzending van Planet E (Duitstalig) wordt de insectensterfte in het algemeen en de bijensterfte in het bijzonder behandeld. Zoals al vaker wordt aangekondigd: het ziet er bar slecht uit voor ons. Los van de vaststelling dat insecten ook nog eens een hele belangrijke voedselbron voor sapiens zouden moeten zijn/worden hebben we ze ook nodig voor een natuurlijke bestuiving van gewassen.

In de Chinese provincie Sichuan is het doemscenario al werkelijkheid en zijn inmiddels 'menselijke bijen' aan het werk. Zij kruipen in en door de bomen en bestuiven handmatig alle bloesems. Is dat het gewenste toekomstbeeld?

Volgens recent onderzoek is 75% van de Duitse bevolking vóór invoering van het basisinkomen

Die repräsentative Umfrage wurde im Februar 2017 mit 1.064 Teilnehmern im Auftrag von Shoop.de vom Online-Marktforschungsinstitut promio.net mit Sitz in Bonn durchgeführt. Die repräsentative Umfrage wurde im Februar 2017 mit 1.064 Teilnehmern durchgeführt

Volgens een ander onderzoek uit mei 2017 zou tweederde van Europa vóór een basisinkomen stemmen.

Das legt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Dalia Research nahe, über die „Spiegel Online“ berichtet. Die Meinungsforscher haben Bürger in allen 28 EU-Mitgliedsländern befragt und ermittelten: 64 Prozent der Befragten würden sicher oder wahrscheinlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen stimmen, 24 Prozent würden sicher oder wahrscheinlich dagegen sein und zwölf Prozent würden gar nicht wählen gehen.

Wahlprogramm: Grüne fordern Grundeinkommen für alle

http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5280618/Gruene-fordern-Grundeinkommen-fuer-alle

Er valt dus wat te stemmen in Duitsland, Zover zijn we hier in ons kikkerlandje nog niet. Meeste politieke groeperingen gaan niet verder dan experimenteren.

 

Het OBi-discours, ofwel de discussie over wel en niet een (onvoorwaardelijk) basisinkomen, is nogal theoretisch van aard. Voor-tegen en welles-nietes spelletjes worden uitgevoerd door uiteenlopende personen en instituties. Voor zover ik het kan overzien betreft het in veruit de meeste gevallen mensen met een redelijk tot goed, maar in elk geval een jaarlijks inkomen. In dit artikel zal ik u míjn persoonlijke situatie toelichten, zodat u weet in welk deel van het spectrum ik sta binnen het OBi-discours.

Centraal staat de vraag: "Wat zou een onvoorwaardelijk basisinkomen voor mij persoonlijk betekenen?"

De status quo. Ik besteed wekelijks meer dan 50-60 uren aan muzikale activiteiten (met name Gashunters en Twoomusic) en het neerschrijven van allerhande breinkronkels, sinds 2015 specifiek over De Derde Verlichting en het basisinkomen. Het speelt zich allemaal af op enkele vierkante meters, bij mij thuis op zolder. Pauzes gun ik me nauwelijks, mijn partner maant tot meer rustmomenten en dwingt me om een beetje tijdig aan de avonddis te zitten. Kortom, ik ben waarschijnlijk drukker dan in menig fulltime job in ICT, marketing of management, de vakgebieden waarin ik vroeger werkzaam ben geweest. Ik weet waar ik het over heb, want ik heb een behoorlijk intensief arbeidzaam verleden van tientallen jaren in loondienst én in zelfstandigheid achter me liggen.

Laat ik vervolgens even 2 stellingen met betrekking tot een basisinkomen eruit pikken:

 1. De voorstellen in mijn boek voor een OBi per persoon variëren van 900 tot 1500 Euro per maand, afhankelijk van te maken keuzes. Mijn jaarinkomen zou daarmee dus tussen de 10.800 en 18.000 Euro liggen.
   
 2. Tegenstanders van OBi hameren (naast de altijd en eeuwige onbetaalbaarheid) op een negatieve grondhouding van mensen. Bij een OBi zouden ze ineens aartslui worden, niet meer willen werken en hun leven op de bank en voor TV doorbrengen. 

Ik neem voor het gemak de onzinnigheid van stelling 2 heel serieus, hoewel ik me echt afvraag hoe groot de afkeer van werk NU dan wel niet moet zijn ....

Volgens Marcus Aurelius is verlies niets dan verandering. Na behoorlijke toppen te hebben gescheerd zit ik nu een aantal treetjes lager, zowel financieel als in netwerk. Het is niet anders en ik voel me er over het algemeen ook helemaal niet beroerd bij. Integendeel zelfs, ik voel me vooral bevrijd en hoewel ik altijd al als non-conformist wordt gezien sta ik nu nog veel meer open voor verandering.

Verre van lui heb ik in mijn hele leven van alles gedaan en geprobeerd, zowel zakelijk als privé. Tot op zeer behoorlijke hoogte en daarvoor ben ik destijds ook ruim beloond. Mijn zakelijke ambities zijn jaren geleden echter tot een nulpunt gezakt na tientallen afwijzingen op sollicitaties. Om geen verkeerd zelfbeeld te krijgen ben ik gestopt om me als sadomasochist in ongewenste bochten te wringen. Vanaf 45-50 jaar ben je afgeschreven, daar komt het op neer. Punt, uit, amen. Naast schandalig is het ook erg nadelig voor de BV Nederland. Bedenk maar eens hoeveel collectieve kennis en ervaring verloren is gegaan door ronduit idiote bedrijfsvoering. Ik weet wat ik kan en wat ik waard ben, ik ben trots op o.a. mijn talenten en vaardigheden. Uiteindelijk heb ik besloten dat niemand behalve ikzelf zal profiteren van wat ik te bieden heb. Eigen schuld dikke bult, van beide kanten, zullen we maar zeggen. Sinds enige jaren vul ik mijn leven volledig op met muziek en schrijven, twee dingen die ik in ieder geval heel graag doe. Het leidde tot een solide psychologisch fundament om een om diverse andere redenen nog immer trubbelig leven te leven zonder in diepe dalen te geraken. Tot zover even mijn auto-psychoanalyse.

Sinds 2010 heb ik géén noemenswaardig inkomen en jaarlijks krijg ik iets terug van de inkomstenbelasting. Van de inkomsten van mijn partner komen we de jaren tot nu toe door. Als samenlevende kom ik voor een uitkering niet in aanmerking. Met vaste maandlasten (o.a. huurpenningen, zorgpremies en energiekosten) die inmiddels zo'n 70% van ons netto-inkomen bedragen is het onnodig te vragen hoe sober wij momenteel leven. Kijkend naar de babyboom-generatie (zeg maar 65 plus), die maar nét voor mij zit, kom ik er erg bekaaid van af. Van VUT of pre-pensioen kon ik alleen maar dromen. Als zelfstandige sinds 1995 ken ik ook maar al te goed de problematiek van vele ZZP-ers in de huidige tijd. Koppel het feit dat je nooit voor enige uitkering in aanmerking komt aan alle onzekerheden en onbetaalbare verzekeringen en je hebt een vat met 1 miljoen lontjes voor de komende jaren. Zijnde van 1956 worden mij inmiddels zelfs 2 jaren AOW (totaal zo'n 25.000 Euro netto) door de neus geboord. Zoals ik ook in mijn boek betoog had meer visie in de jaren '80 kunnen leiden tot een meer geleidelijke overgang. Ik kan er niet meer van maken: de beslissers van toen, zijnde de huidige babyboomers, hebben blijkbaar goed voor zichzelf gezorgd en lieten verder Gods water maar over Gods akkers lopen. Met de kennis van nu kom ik vanaf mijn 67e in aanmerking voor een AOW-uitkering. Vanaf mijn 65e mag ik gelukkig wel rekenen op een aanvullend pensioen van redelijk niveau, dat ik in betere tijden bij een prima werkgever heb opgebouwd. En tot zover mijn financiële plaatje.

Zoals wellicht bekend ben ik fervent tegenstander van OBi-experimenten. De doelstellingen zijn gewoon nooit zuiver - meestal als moderne variant op en ordinaire vervanger van een uitkering gepresenteerd (hoezo oude of nieuwe wijn of zakken?) wordt het onlosmakelijk aan OBI verbonden bijvoeglijk naamwoord 'onvoorwaardelijk' stelselmatig uitgegumd en gaat het om kleine testpopulaties - en redeneren niet vanuit een nieuw totaalperspectief op de samenleving. Er is maar één voorstel dat ik volledig kan ondersteunen - en echt niet omdat ik er zelf voor in aanmerking kom :) - en dat is het idee van Annemarie van Gaal, dat uitgaat van afschaffing van ouderdomsuitkeringen als AOW en pensioen en vervanging door een basisinkomen voor 60 plussers. Enne, dit is dus niet gepresenteerd als experiment, maar als een zeer directe uitdaging voor de non-visionaire overheid van de afgelopen tijd.

Het is niet de oplossing voor alle problemen, maar een basisinkomen brengt enorme rust en stabiliteit in ieders leven. Let wel, ik heb het hier niet eens over daklozen of psychologische probleemgevallen na ingrijpende verstoringen als scheiding of ontslag! En bedenk eens wat voor positieve bij-effecten het sorteert, zoals vermindering van criminaliteit en halvering van de zorgdruk! Mensen begrijpen volgens mij maar half hoe 'niet-moeten' het leven vele malen leefbaarder maakt zonder te vervallen in ledigheid of asociaal gedrag.

Als de tijd het toe laat en als praktisch vervolg op mijn huidige activiteiten komen er wellicht ook weer nieuwe uitdagingen op me af. Nee, een hangmat heb ik niet eens.

Ieder mens heeft zo zijn  ambities. Een van de mijne is een beschaafd mens te zijn.

Maar wat betekent dat bijvoeglijk naamwoord, "beschaafd"?

Wij koppelen het over het algemeen aan het zelfstandig naamwoord "beschaving", maar dat heeft een wat dubbelzinnige betekenis, omdat het zowel betrekking kan hebben op een individu als op de menselijke cultuur waarvan dat individu deel uitmaakt. Onder een "beschaafd" individu verstaan wij over het algemeen iemand die zich de normen en waarden van zijn cultuur heeft eigen gemaakt.

In de westerse cultuur waarvan ik als individu deel uitmaak, betekent dat dat ik me de normen en waarden moet eigen maken van de westerse "beschaving", waarvan Gandhi ooit heeft opgemerkt dat zij hem een goed idee leek.

Gandhi concludeerde - en niet geheel ten onrechte - dat onze westerse beschaving nogal dubbelhartig is. We preken christelijke en humanistische waarden omtrent universele mensenrechten die we vervolgens ijverig met voeten treden. De stichters van de eerste westerse staat die op die principes gebaseerd was, de Verenigde Staten van Amerika, waren zelf slavenhouders, om maar iets te noemen. Terwijl de tekst die ze opstelden om hun opstand tegen de Britten te rechtvaardigen, toch echt begint met de woorden: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." Ze zetten er dus wijselijk niet bij: "Behalve slaven".

In deze spagaat bevindt de westerse beschaving zich nog steeds. We hebben altoos de mond vol over mensenrechten, maar schromen niet om medemensen die het leed en de ellende in hun eigen land ontvlucht zijn - zoals Europeanen zelf eeuwenlang hebben gedaan toen ze de rest van de wereld nog meenden te moeten "koloniseren" - allerlei basisrechten te ontzeggen. Populistische politiekertjes doen hun uiterste best om de mensheid, wier lot in toenemende mate bepaald wordt door onderlinge verbondenheid, onder te verdelen in "wij" (=goed) en "zij" (=slecht).

Wat moet ik daarmee als westers individu met beschaafde ambities? Waar komt die zogeheten "beschaving" eigenlijk vandaan?

Historici koppelen het begrip doorgaans aan de opkomst van stedelijke gemeenschappen. Die ontstonden nadat de mens de landbouw had uitgevonden en dingen begon te produceren. Niet dat we voorheen geen dingen maakten, natuurlijk. Het maken van dingen uit andere dingen is immers een van onze meest kenmerkende menselijke eigenschappen.

Natuurlijk was niet iedereen daar even goed in. Ongetwijfeld zijn er altijd mensen geweest die zogezegd met twee linkerhanden geboren werden. Daardoor kunnen we ons voorstellen dat iemand die bijzonder goed stenen pijlpunten voor de jacht kon maken, meer tijd besteedde aan het maken van zulke pijlpunten voor andere jagers dan aan de jacht en dat de de minder handig aangelegde jagers die zijn pijlpunten gebruikten, hem beloonden met een deel van de opbrengst van de jacht - een vorm van primitieve ruilhandel. Maar over het algemeen waren de meeste mensen in staat de meeste dingen die ze nodig hadden, zelf te maken.

Behalve zulke gebruiksvoorwerpen (en sieraden en kunstwerken zoals de rotstekeningen in Zuidwest-Europa), produceerden deze jager-verzamelaars niet veel. Dat veranderde met de opkomst van de landbouw. Hoewel die de mensen op een ongezonder dieet zette dan hun voorouders (de mensen die als eersten overgingen op een bestaan als landbouwer, krompen binnen enkele generaties met decimeters), leverde ze wel de mogelijkheid van overproductie, dat wil zeggen de productie van meer goederen dan voor onmiddellijke consumptie nodig waren.

Daarmee groeide wat wij de "welvaart" noemen en dat bood vervolgens de mogelijkheid tot verdere specialisatie van werkzaamheden. Die luidde vervolgens een technologische revolutie in, te beginnen met de metaalbewerking, waaraan vooralsnog geen einde is gekomen en  die de welvaart in "rijkdom" deed verkeren.

Als het daarbij gebleven was, was er geen probleem geweest. Dan  had onze beschaving zich vreedzaam kunnen ontwikkelen. Helaas is "vreedzaam" echter niet altijd een eigenschap waar onze soort in uitblinkt. De groeiende welvaart van de eerste landbouwers lokte de begeerte op van lieden die doorhadden dat je iets niet alleen kunt verwerven door werk of koop of ruil, maar ook door diefstal.

De meest brutalen van deze wierpen zich op als "beschermers" van de boeren en stedelingen. In ruil voor hun "bescherming" eisten zij een deel van de vruchten die de door hen onderworpen beschaving voortbracht. Zo zijn we aan de vorsten, koningen en politici in het algemeen gekomen die zich nog steeds als "regeringen" opwerpen. In de Verenigde Staten, waar het volk in naam regeert, maar de werkelijke macht nog steeds in handen ligt van een selecte, zelfbenoemde elite, noemen ze zoiets een "protection racket".

Omdat de mensen zich vaak ook bovennatuurlijk bedreigd voelden, bijvoorbeeld door natuurrampen die buiten hun macht lagen en die ze niet begrepen, ontstond nog een tweede "racket": die van charlatans en "priesters" die beweerden te kunnen bemiddelen tussen het ondermaanse en hele legers aan hun fantasie ontsproten goden en demonen. Daarbij werd al snel ontdekt dat controle door de nieuwe heersende klassen het beste kon worden uitgeoefend als producten en diensten werden geconcentreerd in wat we "steden" noemen.

Het is een systeem dat in moreel opzicht geheel en al op chantage gebaseerd was en in de grond nog steeds is, zoals blijkt uit de manier waarop onze "democratisch" gekozen regeringen onderworpen zijn aan de grillen van een financieel systeem dat gerund wordt door lieden die aan geen enkele democratische controle onderworpen zijn en die de ware erfgenamen zijn van de koningen priesters die aan de wieg van onze "beschaving" stonden.

Het mag een wonder van menselijke veerkracht heten dat de mensheid als geheel, ondanks het feit dat zij het grootste deel van haar geschiedenis onderworpen is geweest aan een kaste die in de morele praktijk niet of nauwelijks van de gemiddelde maffia-familie te onderscheiden is, er toch in geslaagd is de afgelopen twee eeuwen grote morele vooruitgang te boeken.

We beschouwen de slavernij die door de opstellers van de Amerikaanse Grondwet werd bedreven,  inmiddels algemeen als moreel verwerpelijk, al is zij nog niet wereldwijd uitgeroeid. Dat is zeer uitzonderlijk: geen enkele eerdere "beschaving" heeft ooit morele problemen gehad met slavernij en lijfeigendom.

We voeren thans ook minder oorlog dan ooit eerder in onze geschiedenis. Oorlogen tussen naties komen vrijwel niet meer voor. Zelfs een Vladimir Poetin, toch niet de meest verlichte politicus die je je kunt voorstellen, durft een rechtstreekse oorlog om Oekraïne niet meer aan. De meeste oorlogen die we op het nieuws zien, zijn burgeroorlogen.

De grote slag tussen de islam en de westerse filosofie, bij de gedachte waaraan het een geblondeerde kwezel als Geert Wilders dun door de broek loopt, zal niet met wapens worden uitgevochten, wat misleide moslim-"terroristen" en westerse islamologen ook  mogen denken. Uiteindelijk is dat een gevecht tussen ideeën en ideeën zijn aanpasbaar, zoals de huidige katholieke Paus bewijst. Sterker nog: ideeën die zich niet aanpassen aan nieuwe inzichten, zijn ten dode opgeschreven.

Dat brengt mij terug naar waar ik begon: wat betekent dit alles voor mij persoonlijk, met mijn ambitie een "beschaafd" mens te zijn? Uiteindelijk kan ik dat alleen binnen de context van mijn eigen cultuur, dat wil zeggen binnen de christelijk/humanistische traditie die zegt, om onze Amerikaanse vrienden te citeren: "that all men are created equal, that they are endowed (...) with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness".

Iedereen heeft evenveel recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk. Of beter gezegd: noch een individu, noch een samenleving heeft het recht een mens leven, vrijheid en het nastreven van geluk te ontzeggen.

Maar dat levert allerlei semantische haken en ogen op. Wat is "geluk", bijvoorbeeld, om de meest voor de hand liggende te noemen? Wat als iemand er gelukkig van wordt anderen ongelukkig te maken, zoals ons premiertje, toen dat onlangs bij een herziening van het uitkeringenstelsel blij kakelde dat het "de geluksmachine ging uitzetten"?

Daarom vertaal ik het liever naar de zogeheten "Gulden Regel", die je op een of andere manier kunt terugvinden in vrijwel alle religies en moraalstelsels die de mens ooit heeft bedacht en die in het Nederlands al sinds jaar en dag als volgt wordt samengevat:

"Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."  

Dat is al moeilijk genoeg...

 

Van het net geplukt ...

Historie Blog