Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Feitenjournaal

Waarom verbaast onderstaand artikel mij niet? Het blijkt dat de door burgers betaalde AWBZ premies NIET aan zorgkosten worden besteed. Uiteraard zal er wel weer van alles af te dingen zijn, maar mij gaat het hier vooral om het principe. Ik ben er namelijk ook van overtuigd dat er veel te veel en vaak schimmige trajecten worden gevolgd in Den Haag.

Op de website van Niburu is op 28 augustus 2015 een actie gestart om als burger geld terug te vragen. Zelf heb ik de voorgestelde brief niet verzonden, omdat ik nogal wat vragen en twijfels heb over de achtergronden én de tekst in de brief zelf. In elk geval vreemd is dat de actie meer dan één jaar na verschijning van onderstaand artikel wordt gestart. Nergens is te vinden waarom. 

Kortom, onderstaand artikel met bevestigde data wordt wat mij betreft in de feitenhoek geplaatst, zonder er op dit moment verder consequenties aan te verbinden. Een verdere uitwerking vond plaats in dit SP-artikel.

Het AWBZ-bedrog - Henk van Gerven    

12 augustus 2014
 

Economen, managers en de meeste politici bestoken ons de laatste jaren onophoudelijk met de mantra dat de kosten voor de AWBZ en dan met name de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst onbetaalbaar. Wat ze er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 maar liefst 70 miljard (!) van de AWBZ-premies niet zijn besteed aan zorguitgaven maar door de politiek voor andere doeleinden worden benut. Na een reeks van Kamervragen bevestigde staatssecretaris Van Rijn onlangs dit gegeven: zie de volgende tabel:

Uit deze tabel valt op te maken dat vanaf 2001 de premieopbrengsten (A + B) hoger waren dan de zorguitgaven (E). Dit verschil staat in kolom G. Dat betekent dat voor het jaar 2013 6 miljard van de opgebrachte premies van 34 miljard niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven. In de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de media.

 

In werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar de premieopbrengsten. En dat in het besef dat de AWBZ-premie alleen over de eerste en tweede belastingschijf wordt geheven. De SP heeft het CPB gevraagd uit te rekenen wat er gebeurt als de AWBZ meer solidair over alle belastingschijven zou worden geheven en de opgebrachte premiegelden ook daadwerkelijk alleen aan zorg zouden worden uitgegeven.

 

Ruim driekwart van de huishoudens gaat er dan op vooruit, waarbij de laagste inkomens er gemiddeld ruim 2 procent op vooruit gaan en de allerhoogste inkomens (meer dan 5 maal het wettelijk minimumloon) er gemiddeld ruim 3 procent op achteruit gaan.

 

Deze gegevens maken duidelijk dat de AWBZ betaalbaar is uitgaande van de huidige opbrengsten en dat de betaalbaarheid voor driekwart van de huishoudens verder verbetert als we de premieheffing meer solidair maken. Het is derhalve een politieke keuze of we dit geld willen besteden aan de langdurige zorg.

 

Als hulpverlener is het goed je niet gek te laten maken door de mantra: de zorg is onbetaalbaar. Dat leidt tot onnodig cynisme. De miljardenbezuinigingen van dit kabinet zijn immers onnodig. Wat niet wegneemt dat er veel te besparen valt zonder te bezuinigen. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de concurrentie tussen zorginstellingen, het afschaffen van de verantwoordingsbureaucratie en het kleinschaliger organiseren van de zorg.

 

Henk van Gerven
Kamerlid SP en oud-huisarts

Bron: Medisch Contact

Uit: Universal basic income in the OECD

Het artikel dateert van juni 2016 en heb ik nu pas ontdekt, maar 't is toch te leuk om niet te vermelden.

Op basis van het BNP en de uitgaven voor gezondheid en 'overig' wordt Nederland door de OECD ingeschaald op $8400 per jaar, te besteden aan de uitkering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dit is dus $700 per maand. Overigens is dit exact gelijk aan onze oosterburen, Duitsland. 

Is het glas nou halfvol of halfleeg? 700 dollar of Euro is veel te weinig om als een volwaardig OBi te dienen, aangezien met dit bedrag echt niet alle 'kosten van het leven' kunnen worden gedekt. Anderzijds zou je het kunnen zien als een mooi begin.  

Ik kan niet 1-2-3 achterhalen wat in de categorie 'overig' zou moeten vallen en hoe de populatie is samengesteld. Wie ontvangt een OBi? Iedereen boven de 18? Krijgen kinderen ook een OBi? Maar okay, zoals gezegd is het ook slechts een indicatie.

Overigens kun je het OBi bedrag in het artikel c.q. de originele grafiek verhogen/verlagen door via de pijltjes het bedrag te wijzigen. Je ziet vervolgens een méér-percentage, maar wat daar nu het echte nut van is?

Bedoeld als snel antwoord op de eeuwige kritiek dat een systeem op basis van een onvoorwaardelijk basisinkomen onbetaalbaar zou zijn is het totaal van de onderstaande inkomsten1) voldoende om een OBi- systeem2) te bekostigen. Vergelijkbaar met de tegenstanders is dit uiteraard behoorlijk kort door de bocht en meer bedoeld als praatstuk dan als resultaat van wetenschappelijk onderzoek.

 

x 1 miljard

Afschaffing werkloosheid en bijstand

 €   12,59

Afschaffing AOW, ANW

 €   35,94

Afschaffing studiefinanciering

 €      4,00

Afschaffing huurtoeslag

 €      3,30

Afschaffing zorgtoeslag

 €      3,99

Afschaffing Kinderopvang en kindregelingen

 €      7,22

Afschaffing hypotheekrenteaftrek

 €   14,00

Afschaffing heffingskortingen

 €   41,10

Afschaffing zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling

 €      3,07

Progressieve vermogensbelasting

 €   13,47

Verhoging erfbelasting

 €      4,02

Besparing zorgkosten

 €      7,29

BOW - Belasting op onttrokken waarde

 €   12,75

Verhoging milieuheffingen

 €   10,00

Opbrengst wetenschappelijk onderzoek

 €      5,00

Resultaatbelasting

 €      5,00

 

 --------------

 

€     182,73 

1) Combinatie van berekeningen van Moedig Voorwaarts, Vereniging Basinkomen, Basisinkomen 2018 en Vinisva.

2) Volgens de gedifferentieerde OBi-variant van Vinisva, belopen de totale kosten 167 miljard per jaar.

Eigenlijk veel belangrijker is de vaststelling dat het simpelweg een kwestie van kiezen is. Willen we meer JSF’s, meer ongelijkheid en geloven in een mythe dat alles beter gaat worden? Of werken we naar een toekomst waarin de basis voor iedereen is gegarandeerd en een sterk verhoogde rust en stabiliteit in de maatschappij met zich meebrengt. De keuze is aan u …

En maar proppen ....

Tja, wat moet je hier nog van zeggen:

Het aantal miljonairs bedraagt 1,4 procent van de Nederlandse bevolking. Zij bezitten gezamenlijk 44 procent van het totale vermogen van Nederlandse huishoudens. Het gemiddelde bezit per miljonairshuishouden is 2,9 miljoen euro.

,,Er zit nog steeds groei in het aantal miljonairs”, aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. In 2007 bedroeg hun aantal bijna 80.000. 

Bijna de helft van het totale NL vermogen is dus in handen van ruim 100.000 Nederlanders. 

Bron: Business Insider

 

Veel meer oudere ingeschreven werkzoekenden

De toename van ouderen in de UWV-bestanden is te verklaren door een aantal belangrijke ontwikkelingen. Allereerst de algehele veroudering van de bevolking: er waren in 2014 ruim anderhalf keer meer Nederlanders van 55 tot 65 jaar dan begin jaren negentig. Ook is de bruto arbeidsparticipatie van 55-65-jarigen flink toegenomen – dat wil zeggen dat meer mensen in die leeftijdsgroep betaald werk hebben of werkloos zijn. De lagere arbeidsparticipatie in 1990 is voor een deel te verklaren doordat werknemers toen vaker dan nu vervroegd met pensioen gingen of een WAO-uitkering hadden.

Kans op werk voor oudere werklozen relatief klein

In de laatste tien jaar liep de arbeidsparticipatie van 55-65-jarigen op van 44,6 naar 64,9 procent. Sinds 2008 nam vooral het aantal werklozen toe. De kans op het vinden van werk is voor oudere werklozen relatief klein. In de leeftijdsgroep 15 tot en met 45 jaar uit 2013 had bijna de helft een jaar later betaald werk. Van de 45- tot 75-jarige werklozen was dat ruim een op de vijf.

Bron: CBS

Aanleiding voor deze toevoeging aan de Vinisva databank is een artikel in Follow The Money:

Wanneer gaat de ‘handel in invloed’ over in corruptie?

Lobbyen bij politieke beslissers door belangengroepen en bedrijfsleven is zo oud als de weg naar Rome. Maar waar eindigt opkomen voor belangen en begint ongewenste belangenverstrengeling? Onze Senaat blijkt vol te zitten met lobbyisten. Intussen weigerde Nederland een verdrag te ratificeren tegen deze ‘lobbycratie’.

Hieronder staan 2 websites die waken over integriteit en lobby's. Gegevens kunnen daar interactief worden opgevraagd, gefilterd, etc.

EU Integrity Watch is designed to be a central hub for online tools that allow citizens, journalists and civil society to monitor the integrity of decisions made by politicians in the EU. For this purpose, data that is often scattered and difficult to access is collected, harmonised and made easily available. The platform allows citizens to search, rank and filter the information in an intuitive way. Thereby EU Integrity Watch contributes to increasing transparency, integrity and equality of access to EU decision-making and to monitor the EU institutions for potential conflicts of interest, undue influence or even corruption.

The technology behind the platform (D3.js) was developed by the New York Times in order to make complex datasets accessible to a wider audience. All datasets are also available for download as this platform strongly supports the principles of open software and open data.

The website currently contains two different datasets on the following topics:

  • Data on the members of the European Parliament (MEPs), mainly on their outside activities and incomes
  • Data on lobbying in Brussels. For that we have combined the records of lobby meetings at the European Commission with the information contained in the EU Transparency Register – the register of Brussels lobbyists

Information from the declaration of financial interest of MEPs provides a unique overview of their activities and enables a range of rankings and visual comparisons. It also allows to identify those MEPs with a high degree of external activity and to better monitor them for potential conflicts of interests between their legislative work in the Parliament and their outside activities.

Self-reported data of senior public officials of the European Commission on lobby meetings contains a range of potential important insights on current dynamics and content of lobby activities. Data from the voluntary Transparency Register provides additional information on who those lobbyists are, how much they spent on lobbying, how many people they have working for them and what files and topics they are active on.

All datasets used on Integrity Watch are retrieved from the official websites of the European Institutions. We read out this information on a regular basis and publish the date of the latest update prominently on our websites. EU Integrity Watch is not responsible for the accuracy of the original data published by the EU Institutions. If you are using the data please always confirm your findings with the original information on the websites of the EU Institutions.

EU Integrity Watch was first launched in October 2014 by Transparency International EU (TI EU). The project is co-funded by the Open Society Initiative for Europe (OSIFE), with a contribution by the King Baudouin Foundation (KBF).

For more information on TI EU:

For more information on OSIFE:

For more information on KBF:

Website design:
Tech To The People
Latte Creative

Data extracted and published under the ODBLv1.0 open data licence by parltrack

Website: EU Integrity Watch


Lobbyists in Brussels — Who’s meeting whom? The European Commission has reported over 4,000 meetings with lobbyists in the past six months. Crunch the numbers with POLITICO's interactive tool.

Website: Politico

 

Bron: CBS - 11-07-2015

CBS | Sociaaleconomische trends, juni 2015 | 07

In dit artikel wordt beschreven hoe de volwassen bevolking in Nederland over het belang van werken denkt, ofwel hoe het met het arbeidsethos staat. Hoewel werken een belangrijk deel van het leven van volwassenen uitmaakt en door velen als een maatschappelijke plicht wordt gezien, staat werk niet zo centraal in ons leven. De helft van de volwassenen vindt bijvoorbeeld niet dat werken altijd op de eerste plaats komt. En ruim 80 procent zegt dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan werken. Jongeren, hoger opgeleiden en vrouwen hebben over het algemeen minder arbeidsethos dan ouderen, laagopgeleiden en mannen.

  

Het blijft een ergernis. De benzineprijs blijft maar hoog terwijl de olieprijs al sinds november 2014 niet meer boven de 80 Euro is gekomen.Toch maar 's wat nader bekijken hoe de benzineprijs is samengesteld.

In juli was een vat ruwe olie in dollar bijna de helft goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. Benzine daalde in dezelfde periode echter maar 5,1 procent in prijs en kostte in juli 2015 gemiddeld 1,66 euro per liter. Dat de prijs van benzine minder hard daalt dan de prijs van ruwe olie komt voornamelijk door het vaste bedrag aan accijns en de zwakke euro. Daarnaast wordt de prijsontwikkeling van benzine mede bepaald door de ontwikkeling van de kosten en de marges. Dat meldt CBS.

Hoe zit dat precies? In juli 2015 bestond de prijs van een liter Euro95 voor 63,9 procent uit belasting. Accijns vormt veruit het grootste deel van de belasting. Daarnaast is er een kleinere voorraadheffing. Deze belastingen zijn een vast bedrag per liter waardoor de benzineprijs minder mee kan bewegen met de ontwikkeling van de olieprijs. Over de literprijs inclusief accijns en voorraadheffing wordt vervolgens nog btw geheven.

Een eenvoudige opsomming van gegevens over 2014:

Totale bevolking                         16.829.289
Mannen           8.334.385 49,52%
Vrouwen           8.494.904 50,48%
Ongehuwd           7.956.499 47,28%
Gehuwd           6.787.029 40,33%
Verweduwd               863.292 5,13%
20 tot 40 jaar           4.117.652 24,47%
40 tot 65 jaar           5.946.573 35,33%
65 tot 80 jaar           2.201.935 13,08%
80 jaar of ouder               717.089 4,26%
Totaal 20 tot .. jaar         12.983.249 77,15%
Totaal 18 tot .. jaar *         13.386.487 79,54%

* totaal is berekend met gegevens uit onderstaand overzicht.

Bron: CBS

Een wat uitgebreider overzicht van 1950 - 2014:

    1950 1960 1970 1980 1990 2000 2014    
Mannen Totaal leeftijd  4.998.251  5.686.152  6.465.081  6.994.280  7.358.482  7.846.317  8.334.385    
0 jaar      118.626      121.895      125.324        89.230        95.512      103.549        87.763    
1 jaar      123.547      119.088      119.418        89.960        95.236      102.854        90.184    
2 jaar      131.904      117.769      120.501        89.022        95.965        99.191        92.438    
3 jaar      138.267      116.160      120.507        91.361        94.400        99.112        94.351    
4 jaar        99.086      114.212      123.611        92.074        91.932        98.864        95.058    
5 jaar      104.739      114.305      126.546        97.004        90.517      101.584        95.374    
6 jaar      100.543      113.444      125.637      101.429        88.022      101.104        93.242    
7 jaar        91.677      114.676      123.213      110.944        89.140      102.363        95.470    
8 jaar        87.045      112.272      123.813      118.140        91.787      103.404        96.103    
9 jaar        88.354      113.126      119.960      124.217        94.038      104.015        98.946    
10 jaar        86.135      116.400      121.114      128.485        91.080        99.249      102.717    
11 jaar        85.409      121.551      118.715      122.641        91.839        98.575      103.155    
12 jaar        81.548      129.131      117.409      123.335        90.884        99.354      104.107    
13 jaar        82.032      135.367      116.239      123.915        93.215        97.856      105.841    
14 jaar        81.352        96.201      113.964      127.131        93.881        95.309      103.906    
15 jaar        81.667      101.783      114.374      130.327        99.103        94.177      103.223    
16 jaar        80.900        98.019      113.504      129.161      103.612        92.163        99.934    
17 jaar        84.349        90.465      114.719      126.898      113.344        93.812      100.357    
18 jaar        83.188        86.020      112.188      127.451      121.451        96.486      100.920    
19 jaar        85.433        87.430      113.209      124.164      127.538        98.273      105.035    
20 jaar        81.951        84.958      116.375      125.188      132.129        95.015      105.405    
21 jaar        82.030        83.930      121.279      122.315      126.143        96.009      107.317    
22 jaar        79.930        79.796      128.793      120.981      126.716        95.320      108.916    
23 jaar        79.403        79.773      134.780      120.153      128.175        97.853      110.062    
24 jaar        78.885        78.370        97.221      117.822      131.746        99.045      105.979    
25 jaar        79.046        77.935      102.958      118.074      135.145      104.633      105.371    
26 jaar        80.991        76.851        98.758      117.475      133.823      109.257      106.168    
27 jaar        77.962        79.281        91.485      118.679      131.571      119.776      105.274    
28 jaar        78.448        77.887        87.629      115.986      131.257      127.293      103.378    
29 jaar        80.028        79.445        90.392      117.067      128.366      133.816      102.329    
30 jaar        67.146        76.081        86.934      120.050      128.229      138.227        99.539    
31 jaar        65.624        76.013        85.999      125.079      124.951      132.352      100.065    
32 jaar        67.245        74.219        81.147      132.109      122.922      131.793      101.631    
33 jaar        67.762        74.026        81.228      137.418      121.860      133.179      103.460    
34 jaar        66.326        73.811        79.708        99.251      118.719      135.977      100.095    
35 jaar        69.932        74.779        79.474      104.218      118.529      138.409      100.148    
36 jaar        68.606        76.851        78.026        99.757      117.436      136.368        98.600    
37 jaar        68.136        74.649        80.429        92.461      118.086      133.389      100.250    
38 jaar        63.389        75.441        78.304        88.615      115.057      132.162      100.678    
39 jaar        64.548        77.175        80.729        90.658      116.151      129.346      105.018    
40 jaar        65.528        65.045        76.512        87.149      118.389      127.960      109.017    
41 jaar        64.327        63.506        76.202        86.061      123.129      124.882      117.813    
42 jaar        63.397        65.117        73.858        81.203      129.611      122.573      124.804    
43 jaar        61.330        65.605        73.462        80.858      134.782      121.164      130.567    
44 jaar        60.813        64.210        73.235        78.933        97.188      117.821      133.990    
45 jaar        60.237        67.687        73.663        78.360      101.846      117.103      128.325    
46 jaar        58.499        66.226        75.508        76.428        97.192      115.663      127.537    
47 jaar        58.144        65.616        73.257        78.285        89.821      116.274      128.479    
48 jaar        55.401        61.066        73.529        76.489        85.649      112.788      130.798    
49 jaar        52.576        62.155        75.122        78.015        87.602      113.562      132.926    
50 jaar        51.696        63.184        63.239        73.832        83.962      115.379      130.522    
51 jaar        51.019        61.754        61.286        73.259        82.371      119.301      127.708    
52 jaar        50.160        60.764        62.482        70.617        77.249      125.225      126.236    
53 jaar        49.807        58.587        62.732        70.246        76.658      129.775      123.027    
54 jaar        47.320        57.613        61.161        69.616        74.766        93.017      121.705    
55 jaar        45.823        57.048        63.958        69.565        73.602        96.976      118.220    
56 jaar        45.859        55.013        62.098        70.941        71.781        92.118      115.440    
57 jaar        41.874        54.401        61.123        68.265        73.021        84.736      113.652    
58 jaar        41.831        51.542        56.499        67.873        70.708        80.363      109.876    
59 jaar        39.192        48.541        56.864        68.543        71.449        81.499      108.710    
60 jaar        38.313        47.247        56.918        57.048        67.218        77.499      106.712    
61 jaar        37.949        46.126        54.920        54.586        65.886        75.345      106.729    
62 jaar        36.580        44.799        53.233        54.996        62.947        70.100      102.818    
63 jaar        35.138        44.023        50.780        54.185        62.012        68.843      102.636    
64 jaar        34.116        41.382        49.166        52.274        60.398        66.331      103.451    
65 jaar        32.344        39.417        48.150        53.722        59.428        64.468      105.864    
66 jaar        29.949        39.125        45.222        51.203        59.543        61.842      109.724    
67 jaar        29.545        35.174        43.928        49.181        56.454        61.800      112.462    
68 jaar        27.764        34.465        40.729        44.494        54.967        58.852        79.192    
69 jaar        26.037        31.652        37.449        43.576        53.947        58.192        81.446    
70 jaar        25.405        30.439        35.728        42.468        43.993        53.600        76.102    
71 jaar        23.410        29.447        33.985        39.703        40.640        51.614        68.798    
72 jaar        22.227        27.546        31.821        37.180        39.953        47.993        64.114    
73 jaar        20.714        25.626        30.491        34.295        37.951        46.117        63.789    
74 jaar        18.458        23.928        27.989        32.209        35.486        43.062        59.021    
75 jaar        16.816        21.873        25.535        30.293        35.046        40.871        56.032    
76 jaar        15.330        19.376        24.280        27.395        32.181        39.599        50.254    
77 jaar        13.539        18.007        21.112        25.343        29.610        35.960        47.653    
78 jaar        11.265        16.350        19.893        22.414        25.225        33.145        43.860    
79 jaar        10.140        14.444        17.359        19.606        23.164        31.038        40.509    
80 jaar           8.632        13.004        15.826        17.717        21.212        23.642        36.752    
81 jaar           7.391        11.146        14.351        15.667        18.712        20.264        34.491    
82 jaar           6.316           9.754        12.482        13.661        16.297        18.769        30.961    
83 jaar           5.327           8.434        10.480        12.344        13.993        16.286        27.819    
84 jaar           4.423           6.694           9.106        10.397        12.050        14.096        23.739    
85 jaar           3.469           5.342           7.506           8.748        10.499        12.769        20.673    
86 jaar           2.731           4.331           5.896           7.679           8.617        10.548        17.331    
87 jaar           2.032           3.448           4.995           6.135           7.160           8.502        14.778    
88 jaar           1.522           2.351           3.811           5.098           5.719           6.623        11.978    
89 jaar           1.108           1.890           3.089           3.931           4.429           5.260           9.761    
90 jaar              789           1.300           2.278           3.157           3.581           4.044           8.161    
91 jaar              516              959           1.624           2.519           2.689           3.148           5.995    
92 jaar              338              622           1.246           1.898           2.096           2.211           4.572    
93 jaar              201              455              812           1.305           1.610           1.666           3.443    
94 jaar              141              258              561              968           1.133           1.175           2.005    
95 jaar                 92              165              343              716              757              868           1.298    
96 jaar                 67              112              244              432              595              596              892    
97 jaar                 37                 90              183              318              404              351              564    
98 jaar                 33                 37                 48              191              226              235              340    
99 jaar of ouder                 25                 49              109              445              371              301              507     6.572.216 Mannen 18 tot .. Jaar
                     
Vrouwen Totaal leeftijd  5.028.522  5.731.102  6.492.540  7.096.734  7.534.092  8.017.633  8.494.904    
0 jaar      112.111      116.547      119.307        85.213        91.989        98.199        83.190    
1 jaar      116.136      113.270      114.507        85.840        91.136        98.163        85.798    
2 jaar      125.300      111.979      114.670        84.971        91.297        95.356        87.734    
3 jaar      131.051      110.268      115.147        86.362        91.373        93.733        90.515    
4 jaar        94.343      109.243      117.310        88.082        88.260        94.470        90.638    
5 jaar        99.557      107.879      120.089        92.467        86.293        96.998        90.506    
6 jaar        95.348      107.588      119.514        97.213        84.435        96.876        89.370    
7 jaar        86.673      108.645      118.045      106.696        85.116        97.438        90.485    
8 jaar        82.771      106.455      118.904      112.542        88.479        99.065        91.791    
9 jaar        85.290      107.232      114.417      118.649        89.568        98.823        94.875    
10 jaar        83.216      110.315      116.158      122.684        87.242        95.500        97.995    
11 jaar        81.705      114.794      113.124      117.626        87.630        94.254        98.419    
12 jaar        78.207      123.459      112.018      117.498        86.756        94.333        99.469    
13 jaar        78.503      128.680      110.491      118.513        88.108        94.410      101.659    
14 jaar        77.495        91.894      109.279      120.876        89.739        91.542        98.975    
15 jaar        78.186        97.263      108.331      123.884        94.454        89.467        98.447    
16 jaar        77.582        93.245      108.216      122.846        99.464        87.603        96.056    
17 jaar        81.190        85.899      109.230      121.614      109.552        88.633        94.711    
18 jaar        80.128        82.261      106.946      122.409      116.286        92.394        96.576    
19 jaar        81.906        84.812      107.938      118.911      122.532        94.457      100.707    
20 jaar        79.455        82.723      110.878      120.497      126.788        92.550      101.980    
21 jaar        79.947        80.934      115.374      117.788      122.069        93.699      103.950    
22 jaar        77.885        76.875      123.225      116.793      121.515        93.690      106.538    
23 jaar        78.039        76.743      127.282      115.186      123.064        95.193      107.410    
24 jaar        78.476        75.540        91.196      114.515      125.426        97.512      104.752    
25 jaar        80.213        75.738        96.382      113.205      128.590      102.866      103.725    
26 jaar        81.650        74.759        91.504      112.460      127.408      107.763      103.709    
27 jaar        79.059        77.829        84.015      113.011      126.230      117.878      104.316    
28 jaar        80.162        76.656        80.410      110.128      126.184      123.553      102.082    
29 jaar        81.468        78.389        82.826      110.771      122.693      129.436      100.426    
30 jaar        68.175        76.045        80.823      112.827      123.072      132.734        98.207    
31 jaar        66.894        76.635        79.289      116.625      120.107      127.459        99.017    
32 jaar        68.813        75.086        75.398      124.254      118.553      126.336      101.842    
33 jaar        69.236        75.456        75.543      127.805      116.883      127.061      103.056    
34 jaar        67.738        76.089        74.482        92.306      115.567      129.286        99.965    
35 jaar        72.039        77.819        74.793        97.143      113.870      132.347      100.506    
36 jaar        70.953        79.387        73.955        92.348      112.970      130.544        99.347    
37 jaar        70.518        77.033        77.159        84.951      113.313      128.986        99.822    
38 jaar        66.222        78.214        75.946        81.615      109.888      128.263      101.287    
39 jaar        67.039        79.558        78.234        83.995      110.927      125.129      106.032    
40 jaar        68.181        66.802        75.538        82.106      112.864      124.739      110.070    
41 jaar        67.309        65.489        76.224        80.482      116.571      121.682      119.410    
42 jaar        66.262        67.410        74.213        76.448      123.707      119.709      124.446    
43 jaar        64.844        67.787        74.863        76.413      127.426      117.732      129.869    
44 jaar        64.051        66.283        75.366        75.291        92.153      116.079      132.329    
45 jaar        63.058        70.461        76.992        75.376        96.667      114.074      127.095    
46 jaar        61.382        69.268        78.450        74.239        91.651      112.739      125.458    
47 jaar        60.923        69.063        75.950        76.883        84.568      113.043      126.244    
48 jaar        58.969        64.730        77.030        75.928        80.996      109.149      128.042    
49 jaar        56.120        65.364        78.432        77.394        83.459      110.036      130.574    
50 jaar        55.144        66.465        65.807        74.853        81.067      111.486      128.472    
51 jaar        54.210        65.638        64.275        75.216        79.374      114.979      126.798    
52 jaar        53.440        64.459        65.714        72.949        75.211      121.539      125.579    
53 jaar        52.706        62.913        66.224        73.496        74.856      124.620      122.148    
54 jaar        50.117        61.977        64.510        73.734        73.681        90.005      121.072    
55 jaar        48.660        60.891        68.165        75.103        73.547        94.050      117.688    
56 jaar        48.348        59.115        66.919        76.171        72.284        88.935      115.388    
57 jaar        44.237        58.489        66.375        73.808        74.519        82.069      113.072    
58 jaar        44.399        56.298        62.138        74.406        73.192        78.179      110.803    
59 jaar        41.594        53.597        62.740        75.141        74.337        80.521      108.460    
60 jaar        40.274        52.213        63.250        62.867        71.605        77.782      106.685    
61 jaar        39.681        50.945        62.118        61.160        71.767        75.778      106.516    
62 jaar        38.316        49.841        60.298        62.361        69.202        71.556      102.365    
63 jaar        37.510        48.843        58.737        62.310        69.459        70.830      102.717    
64 jaar        35.647        46.013        57.543        60.564        69.217        69.388      103.575    
65 jaar        34.125        44.178        55.985        63.245        70.003        68.791      105.960    
66 jaar        31.963        43.426        53.733        61.954        70.634        67.319      111.406    
67 jaar        31.416        39.260        52.397        60.607        68.008        68.746      113.842    
68 jaar        29.403        38.679        49.995        56.301        68.024        67.048        81.419    
69 jaar        28.221        35.837        46.870        55.996        68.051        67.422        84.445    
70 jaar        27.206        33.830        44.697        56.049        56.291        64.291        79.239    
71 jaar        24.948        32.678        43.105        53.790        53.983        63.876        72.759    
72 jaar        23.771        30.715        41.118        51.546        54.524        60.603        68.587    
73 jaar        22.269        29.161        39.141        49.162        53.671        60.172        69.807    
74 jaar        19.980        26.788        36.077        47.225        51.467        59.043        66.731    
75 jaar        18.382        24.740        33.768        44.676        52.531        58.958        64.067    
76 jaar        16.970        22.210        31.932        41.804        50.212        58.092        59.217    
77 jaar        15.188        20.775        27.552        39.440        47.910        54.666        57.639    
78 jaar        12.742        18.325        25.928        36.326        43.370        53.393        54.970    
79 jaar        11.468        16.952        23.263        32.244        41.642        51.530        53.027    
80 jaar           9.902        14.972        20.527        29.720        40.172        41.510        50.086    
81 jaar           8.797        12.787        18.675        26.746        36.797        38.085        49.360    
82 jaar           7.442        11.270        15.982        24.344        33.677        36.683        46.105    
83 jaar           6.295           9.740        14.149        21.697        30.308        34.254        44.069    
84 jaar           5.127           8.007        12.157        18.564        27.134        31.037        39.665    
85 jaar           4.243           6.381        10.125        16.039        24.072        29.674        36.671    
86 jaar           3.473           5.234           8.083        13.770        20.675        26.128        32.267    
87 jaar           2.448           4.230           6.746        10.746        17.866        22.722        29.465    
88 jaar           2.041           2.928           5.341           9.157        15.042        18.578        26.020    
89 jaar           1.391           2.519           4.282           6.984        11.916        16.113        23.407    
90 jaar           1.061           1.739           3.184           5.543           9.691        13.575        20.186    
91 jaar              707           1.363           2.336           4.325           7.616        10.780        16.373    
92 jaar              487              952           1.638           3.250           5.940           8.518        13.422    
93 jaar              345              589           1.192           2.452           4.537           6.513        10.573    
94 jaar              222              438              772           1.697           3.242           4.776           7.043    
95 jaar              156              276              591           1.151           2.355           3.481           5.085    
96 jaar              128              211              381              839           1.692           2.339           3.759    
97 jaar                 64              129              312              549           1.065           1.592           2.664    
98 jaar                 45                 58              107              334              723           1.087           1.755    
99 jaar of ouder                 35              135              173              644           1.045           1.540           3.054     6.814.271 Vrouwen 18 tot .. Jaar

Bron: CBS

Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu